Pirkimo sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Magiskikvapai.lt taisyklės

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-11-09

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Daiva Baltrušaitienė, vykdanti individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 1066119, adresas: Taikos pr. 34, Kaunas.
1.2. Magiskikvapai.lt – tinklapis, esantis adresu www.Magiskikvapai.lt, kurį administruoja Pardavėjas ir kuriame parduodamos prekės.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą (sutikimas nereikalingas, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Magiskikvapai.lt taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Magiskikvapai.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.7. Paskyra – Pirkėjo www.Magiskikvapai.lt naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi Magiskikvapai.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra.
1.8. Privatumo politika – Magiskikvapai.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Magiskikvapai.lt.
1.9. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. momento, kai Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas jį patvirtina. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles.
1.10. Užsakymas – prekių užsakymas tinklalapyje Magiskikvapai.lt, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti prekės iš Pardavėjo.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „aš perskaičiau ir sutinku su pirkimo sąlygos ir taisyklės“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Magiskikvapai.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti Magiskikvapai.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šiose Taisyklėse. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Magiskikvapai.lt.
2.3. Magiskikvapai.lt turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
2.4. Pirkėjas privalo susipažinti su Magiskikvapai.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes Magiskikvapai.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
3.1.1. internetu užsiregistruodamas Magiskikvapai.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas Magiskikvapai.lt;
3.1.3. telefonu.
3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui reikalingus savo Asmens duomenis, kurie Magiskikvapai.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.
3.3. Prekių užsakymai, pateikti telefonu, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.
3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, ir po to Pirkėjas informuojamas apie Užsakymo patvirtinimą pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.
3.5. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme Magiskikvapai.lt.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Magiskikvapai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Magiskikvapai.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis Magiskikvapai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, Magiskikvapai.lt naudojimosi taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Magiskikvapai.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, patvirtinęs Užsakymą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.2. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus, taip pat turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
6.3. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
7.2. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis gali jam pasiūlyti panašią arba analogišką prekę, apie tai informuojant vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms žinute arba el. paštu). Pirkėjui nesutikus, kad prekė būtų pakeista kita Pardavėjo parduodama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti Užsakymą.
7.3. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas patvirtino, jog sutinka, kad prekė būtų pakeista į kitą prekę, Pardavėjas kompensuoja arba Pirkėjas primoka kainų skirtumą, jei toks būtų susidaręs.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos Magiskikvapai.lt nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.2.1. iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per mokėjimo sistemą Paysera pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, Pirkėjo naudojamo banko, logotipų. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal Užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdu pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. Atsiskaitant per Paysera mokėjimo sistemą taikomi mažesni lėšų pervedimo mokesčiai. Pirkėjas sutinka, kad jam atsiskaitant šiuo būdu, galioja visos tarpininko Paysera taikomos sąlygos, privilegijos bei taisyklės. Plačiau - www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/mip-taisykles-2020;
8.2.2. jei Pardavėjas suteikia tokią galimybę,išankstiniu paprastu bankiniu pavedimu, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai atlieka į Daivos Baltrušaitienės Paysera sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant Užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas Užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokesčiai už pinigų pervedimą į Daivos Baltrušaitienės Paysera sąskaitą nėra įtraukiami į Pirkėjo sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokesčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darant bankinį pavedimą Pirkėjas turi įsitikinti, kad patvirtino Užsakymą bei gavo tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje Užsakymas neužregistruojamas. Mokant tokiu būdu lėšų įskaitymas vykdomas tik pagal standartinę Pirkėjo naudojamos el. bankininkystės tiekėjo (banko) tvarką, o pavedimai įskaitomi tik tam tikrais intervalais, atitinkamomis dienomis. Pirkėjas sutinka, kad mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas. Pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir Užsakymas pradedamas vykdyti tik lėšoms Pardavėjo sąskaitoje. Todėl Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant ir supranta, kad dėl ilgesnės lėšų įskaitymo trukmės yra didesnė rizika, kad Pardavėjas nebegalės pristatyti prekės ir grąžins sumokėtą kainą.
8.2.3. kitais būdais, kurie yra galimi Magiskikvapai.lt.
8.3. Prekių Užsakymas patvirtinamas po to, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam gali būti pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.
8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas Magiskikvapai.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus Užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą Užsakymą.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme.
9.2. Užsakydamas prekes, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Siuntos pristatomos tik Lietuvos teritorijoje, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
9.3. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į Omniva paštomatą, LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą, DPD siuntų taškus:
9.3.1. juose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.
9.3.2. po to, kai Pirkėjas yra informuojamas apie pristatytą siuntą, jis ją turi atsiimti per: per 7 (septynias) kalendorines dienas Omniva paštomato; per 5 (penkias) kalendorines dienas iš LP EXPRESS; per 3 darbo dienas iš DPD siuntos atsiėmimo taško. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o sumokėti pinigai už prekę (bet ne pristatymą) grąžinami Pirkėjui.
9.3.3. Pristatymo kaina nurodyta Magiskikvapai.lt, Užsakymo formavimo metu.
9.4. Jei Magiskikvapai.lt suteikiama tokia galimybė, galimi ir kiti internetinėje parduotuvėje nurodyti būdai joje nurodytomis sąlygomis.
9.4. Preliminarus pristatymo terminas dienomis yra nurodytas kiekvienos prekės aprašyme.
9.5. Pardavėjas paprastai pristato prekes Pirkėjui per ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad prekių pateikimas gali vėluoti dėl kitų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių: oro, eismo sąlygų, laisvų paštomatų skyrelių nebuvimo, švenčių laikotarpiais ir kt.
9.6. Esant Pirkėjo pageidavimui, prekes norint gauti skubiai, Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju ir aptarti alternatyvius pristatymo būdus. Už papildomą mokestį pristatyti prekes, jei Pardavėjas konkrečiu atveju sutinka, gali pats Pardavėjas (Kauno mieste), per autobusų siuntų tarnybas ir t.t.
9.7. Pirkėjas atsako už prekių atsiėmimą laiku ir, kai to reikalaujama, privalo atsiimti prekes pats, pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Tuo atveju, jei Magiskikvapai.lt yra leidžiama pasirinkti prekių pristatymą per kurjerį pristatant į namus ar kitą Pirkėjo pasirinktą vietą, jei Pirkėjas prekių pats nepriima, nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui. Mažinant kontaktų riziką dėl covid-19 ar kitais epidemijų ar panašių rizikų atvejais, visos siuntos su pristatymo kurjeriu paslauga gali būti teikiama ir bekontakčiu būdu.
9.8. Pirkėjas atsiėmęs prekę, turi nedelsdamas patikrinti jos kokybę. Jei prekė buvo pristatyta pažeista, ar ne tokia, kaip buvo užsakyta, ar yra kitokių prekės kokybės trūkumų, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.
9.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, jei:
10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę Magiskikvapai.lt;
10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Magiskikvapai.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
10.4. Prekėms galioja teisės aktuose nustatyti garantiniai terminai.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:
11.1.1. Pirkėjas, jei sudaroma vartojimo sutartis, nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui Magiskikvapai.lt nurodytais kontaktais ir nurodydamas atsisakymo priežastį.
11.2. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
11.2.1. Pirkėjas, jei sudaryta vartojimo sutartis, turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas Magiskikvapai.lt nurodytais Pardavėjo kontaktais.
11.2.2. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis, tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta, Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.3. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės
11.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
11.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai pranešė Pardavėjui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
11.3.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
11.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
11.3.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
11.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis Užsakymo pažeidimas.
11.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš šių aukščiau nurodytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų Pirkėjo teisių gynimo būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.
11.4. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes
11.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo informuoti apie tai Pardavėją Magiskikvapai.lt nurodytais kontaktais. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
11.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:
11.5.1. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta ir iš esmės nepasikeitusi jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama - visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
11.5.2. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo pridėti prekės įsigijimo dokumentą (nebent Pardavėjas pateikė tik elektroninę šio dokumento versiją), nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.
11.5.3. Grąžinti Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas per kurjerius ar į siuntų terminalus Pardavėjui. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti Pardavėjo adresu, nurodytu Magiskikvapai.lt.
11.5.4. Pirkėjui pinigai grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo pranešimą ir prekė buvo grąžinta Pardavėjui.
11.5.5. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
11.5.6. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.2 punktuose įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama prekės kaina. Prekės pristatymo ar grąžinimo išlaidos nėra grąžinamos. Pasinaudojus Taisyklių 11.3-11.4 punktuose įtvirtintomis teisėmis, Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidos.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Magiskikvapai.lt.
12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų teisingumą ir saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Magiskikvapai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Magiskikvapai.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Magiskikvapai.lt naudojimosi taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Magiskikvapai.lt šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
15.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir Magiskikvapai.lt perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl Magiskikvapai.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Rašyk
Skambink